Căn cứ kế hoạch 197/KH-PGDĐT ngày 18/6/2020 của PGDĐT Cam Lâm về việc phân tuyến và hướng dẫn tổ chức tuyển sinh năm học 2020-2021;

Căn cứ quyết định số 97/QĐ-PGDĐT ngày 18/6/2020 của PGDĐT Cam Lâm về việc giao chỉ tiêu và kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2020-2021;

Căn cứ quyết định số 1739/QĐ- UBND ngày 22/6/2020 của UBND Cam Lâm về việc phân tuyến và hướng dẫn tổ chức tuyển sinh 2020-2021 trên địa bàn huyện Cam Lâm;

Trường Mầm non Vành Khuyên đã thực hiện công tác tuyển sinh như sau:

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm 2020-2021

- Quyết ddingj thành lập Hội đồng tuyển sinh

- Quyết định ban hành quy chế tuyển sinh + Quy chế tuyển sinh

- Thông báo và tuyên truyền công tác tuyển sinh trên tất cả các thông tin đại chúng.