THÔNG BÁO LẦN 2

 

Căn cứ Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 về việc ban hành điều lệ trường mầm non;

Căn cứ công văn số 424/KH-PGDĐT ngày 13/8/2021 của PGDĐT Cam Lâm V/v hướng dẫn công tác tuyển sinh đối với bậc học mầm non năm học 2021-2022;

Căn cứ kết quả tuyển sinh lần 1 năm học 2021-2022 trường MN Vành Khuyên tiếp tục tuyển sinh lần 2 học tại điểm trường Khánh Thành như sau: (Đính kèm danh sách)