TRƯỜNG MN VÀNH KHUYÊN                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             ––––––––––                                                                                  ––––––––––––––––––––––––

 

QUY CHẾ

Tổ chức tuyển sinh Trường Mầm non Vành Khuyên năm học 2019-2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 35/QĐ-HĐTS ngày 01/7/2019 của Hội đồng tuyển sinh Trường Mầm non Vành Khuyên  )

–––––––––––––––

 

Phần I

QUY ĐỊNH CHUNG

1. Quy chế này áp dụng cho việc xét tuyển sinh trẻ mầm non, mẫu giáo năm học 2019-2020 tại Hội đồng tuyển sinh Trường Mầm non Vành Khuyên, Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

2. Những trẻ đăng ký tuyển sinh phải có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Quy chế này.

Phần II

NGUYÊN TẮC, ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG, HỒ SƠ

VÀ NỘI DUNG TUYỂN SINH

1. Nguyên tắc tuyển sinh

Tổ chức tuyển sinh đảm bảo đúng quy chế, chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho trẻ và phụ huynh. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi. Đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ tốt cho công tác nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.

Điều tra chính xác số trẻ trong độ tuổi từ 0 đến 5 tuổi trên địa bàn xã Suối Cát.

Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, nắm rõ: “Tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh”; việc phân tuyến tuyển sinh hợp lý giữa các nhóm lớp, đảm bảo đủ phòng học cho trẻ, giảm số trẻ học trái tuyến.

Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, công khai các thông tin về tuyển sinh theo quy định. Không gây khó khăn, bức xúc cho phụ huynh.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường được phân công nhiệm vụ trong hội đồng tuyển sinh, thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ, chịu trách nhiệm trước cấp trên và pháp luật; Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm cuối cùng về công tác tuyển sinh của trường.

Đảm bảo đúng qui định về định mức số trẻ/lớp và số cô/trẻ.

Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ, đảm bảo đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ theo chương trình GDMN.

2.  Đối tượng và hồ sơ tuyển sinh

a) Đối tượng tuyển sinh và đối tượng được xét ưu tiên trong tuyển sinh

- Trẻ mẫu giáo sinh năm 2014; sinh năm 2015; sinh năm 2016; sinh năm 2017  có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại xã Suối Cát– huyện Cam Lâm – tỉnh Khánh Hòa cụ thể như sau:

+ Trẻ sinh năm 2014: Nhận 100%;

+ Trẻ sinh năm 2015: nhận theo chỉ tiêu;

+ Trẻ sinh năm 2016:  nhận theo chỉ tiêu;

+ Trẻ sinh năm 2017: Căn cứ vào trẻ có số tháng cao nhất cho đến khi đủ chỉ tiêu của trường.

- Trong xét tuyển sinh, nhà trường xét ưu tiên đối với những đối tượng sau:

+ Ưu tiên con cán bộ, giáo viên, nhân viên đang tham gia công tác tại Trường  Mầm non Vành Khuyên.

b) Số lượng tuyển sinh

Chỉ tiêu giao năm học 2019-2020: 452 trẻ. Trong đó: trẻ mẫu giáo: 430 trẻ; Trẻ Nhà trẻ 25-36: 22 trẻ

Tổng số trẻ biên chế năm học 2019-2020: 452 trẻ (mẫu giáo: 430 trẻ, nhà trẻ 22 trẻ)

Trẻ đã học ở trường năm học 2018-2019 đăng ký học lại: 262 trẻ; Nhận trẻ mới: 190 trẻ, trong đó:

+ Trẻ mẫu giáo: chỉ tiêu giao: 452 trẻ, trẻ đã học ở trường đăng ký học lại: 262 trẻ, Số lượng trẻ tuyển sinh theo từng độ tuổi

Stt

Tên nhóm, lớp

Số lớp

Chỉ tiêu

Cháu cũ

Tuyển mới

Ghi chú

 1

Lớp 25-36 tháng tuổi

( Trẻ sinh năm 2017)

1

22

 

22

 

 

Lớp 3-4 tuổi

( Trẻ sinh năm 2016)

3

75

24

51

 

 2

Lớp 4-5 tuổi

( Trẻ sinh năm 2015)

Lớp ghép 4-5 tuổi + 3-4 tuổi

4

 

1

140

 

35

82

 

0

58

 

32 trẻ

 

 

 3

 

 

 

Lớp 5-6 tuổi

( Trẻ sinh năm 2014)

 

5

 

 

 

 

156

 

 

 

 

 

 

156

 

 

 

 

  

Nhận 100% trẻ 5 tuổi theo điều tra

 

 

d) Hồ sơ tuyển sinh

          Mỗi trẻ đăng ký tuyển sinh phải có 01 bộ hồ sơ theo quy định, bao gồm các loại giấy tờ sau:

- Bản sao giấy khai sinh (có dấu đỏ)

- Sổ hộ khẩu gia đình có tên trẻ (bản photo công chứng).

- Phiếu tiêm chủng (bản photo công chứng).

- Thẻ Bảo hiểm y tế của trẻ (bản photo công chứng).

- Đơn xin nhập học (theo mẫu của trường).

3. Nội dung tuyển sinh

          a) Hình thức tuyển sinh

           Việc tuyển sinh được thực hiện bằng hình thức xét tuyển.

 b) Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ và tuyển sinh  

             - Ngày 8, 9/7/2019: Thông báo kế hoạch tuyển sinh của nhà trường trên đài phát thanh địa phương; dán thông báo trên bảng tuyên truyền nhà trường; đưa lên trang website của trường.

                   - Từ ngày 10/7/2019 đến hết ngày 19/7/2019: Tổ chức bán và nhận hồ sơ tại trường.

- Ngày 22/7/2019 đến ngày 23/7/ 2019 tổng hợp hồ sơ đã nhận.

          - Ngày 24/7/2019  đến hết ngày 25/7/2019 lập danh sách trẻ dự tuyển sinh

          - Ngày 26/7/2019 Hội đồng tuyển sinh tiến hành họp xét tuyển sinh

          - Ngày 31/7/2019 thông báo kết quả trúng tuyển trên bảng tin nhà trường; nộp hồ sơ và danh sách trúng tuyển về phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ: Trường Mầm non Vành Khuyên

c) Lập danh sách xét tuyển

Hội đồng tuyển sinh chịu trách nhiệm căn cứ vào hồ sơ trẻ đăng ký dự tuyển và các quy định về việc xét tuyển trẻ để lập danh sách, cụ thể:

- Lập danh sách trẻ đăng ký dự tuyển.

- Lập danh sách trẻ đủ điều kiện xét tuyển.

- Lập danh sách kết quả trúng tuyển, trong đó có 01 danh sách trẻ địa phương khác theo diện ưu tiên mà nhà trường đưa vào quy chế. 

Phần III

TRÁCH NHIỆM CỦA HIỆU TRƯỞNG VÀ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

1. Đối với Hiệu trưởng

- Xây dựng kế hoạch về công tác tuyển sinh năm học 2019-2020.

- Thành lập Hội đồng tuyển sinh năm học 2019-2020.

- Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về nhân sự và cơ sở vật chất, tu sửa, bổ sung đồ dùng, trang thiết bị cho các lớp, để chuẩn bị cho năm học 2019-2020.

 -Tổ chức triển khai kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020 đến cán bộ, viên chức và hội đồng tuyển sinh.

Phê duyệt và thông báo công khai kết quả tuyển sinh, báo cáo kết quả tuyển sinh về Phòng Giáo dục, UBND xã Suối Cát và lưu trữ hồ sơ tuyển sinh đầy đủ.

2. Đối với Hội đồng tuyển sinh

Hội đồng tuyển sinh làm việc theo nguyên tắc tập thể, Hội đồng tuyển sinh có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

-Thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về kế hoạch tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, các quy định về độ tuổi, hồ sơ tuyển sinh.

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ và lập danh sách những hồ sơ đủ điều kiện theo quy định.

- Tổ chức họp xét tuyển sinh năm học 2019-2020. Mời Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Lâm; Uỷ ban nhân dân xã Suối Cát tham dự họp xét tuyển sinh.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo khách quan, công khai, công bằng, tuyển đúng chỉ tiêu được giao.

- Giải quyết những khiếu nại, thắc mắc (nếu có) đúng theo quy định trong thời gian từ ngày thông báo kết quả đến ngày kết thúc thông báo. Mọi khiếu nại về sau sẽ không giải quyết.

- Sau khi kết thúc xét tuyển sinh, Hội đồng tuyển sinh phải hoàn thành hồ sơ, tổng hợp kết quả và niêm yết kết quả trúng tuyển tại bảng tin, website nhà trường ngày 31/7/2019.

3. Đối với các thành viên trong hội đồng tuyển sinh

- Chủ tịch hội đồng

+ Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng tuyển sinh theo quy định, chỉ đạo việc xét tuyển theo đúng Quy chế tuyển sinh.

+ Phân công trách nhiệm cho từng thành viên của Hội đồng tuyển sinh.

+ Tổ chức họp xét tuyển sinh theo đúng thành phần và thời gian quy định.

+ Báo cáo kết quả tuyển sinh về Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Lâm và UBND xã Suối Cát

+ Giải quyết những khiếu nại, thắc mắc (nếu có) đúng theo quy định của quy chế.

- Phó chủ tịch hội đồng: Giúp Chủ tịch hội đồng điều hành hoạt động của hội đồng tuyển dụng và thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể của Hội đồng tuyển dụng theo sự phân công của Chủ tịch hội đồng.

- Các thành viên của Hội đồng do Chủ tịch hội đồng phân công nhiệm vụ cụ thể để đảm bảo các hoạt động của Hội đồng theo đúng quy định.

4. Đối với thành viên bán và nhận hồ sơ

- Tổ chức bán và tiếp nhận hồ sơ đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra.

- Kiểm tra kỹ hồ sơ tuyển sinh của phụ huynh, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân trẻ như: Họ tên, ngày sinh… trong giấy khai sinh với sổ hộ khẩu. Hồ sơ phải đảm bảo đủ các loại giấy tờ theo yêu cầu thì mới nhận.

- Lập danh sách trẻ đăng ký dự tuyển theo thứ tự.

- Lập danh sách trẻ đủ điều kiện xét tuyển.

Phần IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Cán bộ, viên chức và các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh Trường Mầm non Vành Khuyên tổ chức xét tuyển sinh năm học 2019-2020 theo đúng Quy chế này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có gì khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Chủ tịch hội đồng tuyển sinh để xem xét, giải quyết./.

Trên đây là Quy chế tổ chức tuyển sinh của Trường Mầm non Vành Khuyên năm học 2019-2020./.