Từ tháng 6/2019 trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020. Trường đã thực hiện công tác tuyên truyền, tư vấn cho phụ huynh được biết, tiếp cận cụ thể. 

Về nội dung tuyển sinh: nhà trường, đặc biệt chuyển tải đến cha mẹ học sinh: Hồ sơ dự tuyển (có hướng dẫn chi tiết); Chỉ tiêu và tuyến tuyển sinh của mỗi trường; Đối tượng tuyển sinh; Phương thức tuyển sinh, thời gian tuyển sinh. Để triển khai cụ thể, chính xác những vấn đề nêu trên, mỗi trường đã thành lập Ban tuyển sinh do Hiệu trưởng làm trưởng ban. Có thành viên được phân công phụ trách từng đầu việc nhằm hỗ trợ phụ huynh học sinh và triển khai chi tiết từng nội dung tuyển sinh. Điểm đáng chú ý là cha mẹ học sinh được hướng dẫn quy trình, thời gian đăng ký tuyển sinh tại bảng tin nhà trường hoặc cổng thông tin điện tử của trường, đài phát thanh địa phương. 

Biên chế lớp, số lượng trẻ cần tuyển theo từng độ tuổi được thể hiện rõ trong kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020 (Đính kèm kế hoạch)