Cán bộ quản lý, giáo viên trường MN Vành Khuyên đã hoàn thành kế hoạch học BDTX các nội dung đã đăng kí. 

Bảng điểm các nội dung

+ Nội dung 1 (Đính kèm tệp)

+ Nội dung 2 (Đính kèm tệp)

+ Nội dung 3 (Đính kèm tệp)