Tiếp tục quán triệt và chủ động triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, hướng dẫn của Bộ Y tế; các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, đặc biệt là Công văn số 20/PGDĐT-YT ngày 13/01/2021 về việc thực hiện Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 30/12/2020 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; Công văn số 43/PGDĐT-YT ngày 29/01/2021 về triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

 

 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG COVID - 19 TRONG NHÀ TRƯỜNG