PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                TRƯỜNG MN VÀNH KHUYÊN                                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                                           

          Số:      / KH-MNVK                                                                                             Suối Cát, ngày       tháng 01 năm 2021

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp trường

Năm học 2020 - 2021


Căn cứ Công văn số 720/PGDĐT-GDMN ngày 16/12/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp trường năm học 2020-2021;

Căn cứ Kế hoạch số 30/KH-MNVK ngày 19/10/2020 của trường Mầm non Vành Khuyên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021;

Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị;

Trường Mầm non Vành Khuyên xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi “Giáo viên mầm non dạy giỏi cấp trường”  năm học 2020-2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

         Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” trong trường mầm non Vành Khuyên nhằm thực hiện mục tiêu và nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Tăng cường củng cố chất lượng đội ngũ giáo viên, khuyến khích động viên tạo cơ hội để giáo viên tự học và sáng tạo. Tạo điều kiện cho giáo viên thể hiện năng lực của mình, học tập trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc giáo dục.

     Đánh giá việc sử dụng đồ dùng dạy học được cấp, tự làm đồ dùng dạy học của giáo viên, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục phát triển nghề nghiệp.

         Góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy và học trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em đối với giáo viên mầm non.

         Đánh giá thực chất đội ngũ giáo viên từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và chất lượng đào tạo.

         Làm cơ sở để công nhận các danh hiệu cao quí của nhà giáo.
         2. Yêu cầu Hội thi

        - Hội thi tổ chức theo các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ được qui định trong Chương trình, bám sát yêu cầu về kiến thức, kỹ năng thực hành chăm sóc giáo dục và các văn bản chỉ đạo của ngành.

       - Hội thi đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, khoa học, có tác dụng giáo dục, động viên, học hỏi trao đổi và phổ biến kinh nghiệm chăm sóc giáo dục trẻ, làm đồ dùng đồ chơi.

        II. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN THAM GIA 

        1. Đối tượng và số lượng tham gia

        - Đối tượng dự thi là những giáo viên đang công tác tại trường.

         - Tổng số tham gia 26 người:

Trong đó:

+ Khối mẫu giáo 24-36 tháng; 3-4 tuổi; 4-5 tuổi: 15 người

+ Khối mẫu giáo 5-6 tuổi: 11 người

2. Tiêu chuẩn tham dự Hội thi

Giáo viên tham dự Hội thi cấp trường đảm bảo các tiêu chuẩn sau đây: Giáo viên tham dự Hội thi cấp trường phải đảm bảo đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức khá trở lên của năm liền kề năm tham dự Hội thi, trong đó có các tiêu chí 1, 3, 4, 5, 6, 8 và 9 được quy định tại Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non đạt mức Tốt.

III. NỘI DUNG VÀ HỒ SƠ THAM GIA HỘI THI

1. Nội dung

Thực hành một hoạt động giáo dục cụ thể theo kế hoạch giáo dục tại thời điểm diễn ra Hội thi. Hoạt động giáo dục tham gia Hội thi được tổ chức lần đầu  với nguyên trạng số lượng trẻ em của lớp mình. Giáo viên không được dạy trước (dạy thử) hoạt động giáo dục tham gia Hội thi trong năm học tổ chức Hội thi. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho hoạt động giáo dục trong thời gian không quá 02 ngày trước thời điểm thi.

Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Thời lượng trình bày biện pháp không quá 10 phút, bao gồm cả thời gian Ban Giám khảo trao đổi. Biện pháp được lãnh đạo xác nhận áp dụng hiệu quả và lần đầu được dùng để đăng ký thi giáo viên dạy giỏi và chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó.

2. Hồ sơ giáo viên dự thi

Kết quả đạt chuẩn nghề nghiệp (theo tiêu chuẩn tham gia hội thi).

Xác nhận của lãnh đạo cơ sở giáo dục kèm theo minh chứng xác thực về việc giúp người học có sự tiến bộ rõ rệt thông qua việc vận dụng hiệu quả biện pháp trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em; trong công tác giảng dạy

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI THI

1. Thời gian

- Thời gian thực hiện: 17/02 – 02/3/2021

+ Thời gian nộp hồ sơ dự thi: Ngày 17/02/2021

+ Thời gian thi  lý thuyết (Trình bày biện pháp): ngày 22/02/2021

+ Thời gian thực hành hoạt động giáo dục: 23 - 26/02/2021

- Sau mỗi hoạt động Ban giám khảo họp - rút kinh nghiệm hoạt động đó.

- Tổng kết hội thi: 8 giờ ngày 02/3/202.

2. Địa điểm tổ chức Hội thi

         - Phần kiểm tra năng lực: tại văn phòng trường

         - Giáo viên tổ chức hoạt động giáo dục nhóm lớp

         3. Kinh phí tổ chức Hội thi

         - Đính kèm bản dự trù kính phí

    VI. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỘI THI

        - Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường phải đảm bảo yêu cầu sau:

       + Phần thực hành tổ chức hoạt động giáo dục phải được ít nhất 2/3 giám khảo cho điểm, đánh giá loại giỏi, không có giám khảo đánh giá trung bình trở xuống.

       + Phần trình bày biện pháp được ít nhất 2/3 giám khảo đánh giá mức đạt.

      Phần trình bày đạt mức đạt khi đả bảo các yêu cầu: Nêu rõ được biện pháp có hiệu quả, phù hợp với trẻ và thực tế trường lớp, đáp ứng được yêu cầu đổi mới trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em. Biện pháp được nhà trường, đồng nghiệp ghi nhận và có minh chứng về sự tiến bộ trẻ em khi áp dụng biện pháp.

         Nếu không đạt các yêu cầu trên, phần trình bày biện pháp chưa đạt.

     V. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

         - Chuẩn bị tốt hoạt động hội thi, soạn giáo án bằng máy tính. Nộp giáo án cho ban giáo khảo đầu buổi dạy ( Trước 15 phút).

         - Chuẩn bị làm đồ dùng dạy học.

         - Giúp trẻ chuẩn bị tốt tâm thế để tham gia hoạt động

         Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi" cấp trường của Trường Mầm non Vành Khuyên năm học 2020 - 2021./.

Nơi nhận                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG                     

- Phòng Giáo dục và Đào tạo                                              

- Lưu: Vp                                                                                 

                                                                                                                                               Lê Thị Thùy Yến